Avís Legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.vensasaltar.com és de VENSASALTAR, S.L., i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: c/ Figaró, 22
CP: 08480
Població: L’Ametlla del Vallès
Província: Barcelona
CIF: B66151978
Correu electrònic: vens@vensasaltar.cat
Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al T44022 , F 184, S 8, H B 444794, I/A 1.
Telèfon: 93 315 57 21

1. Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que VENSASALTAR, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

2. Utilització de la pàgina web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.
A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, VENSASALTAR, S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. VENSASALTAR, S.L. farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats, ara bé, VENSASALTAR, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.
VENSASALTAR, S.L. no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.
L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que VENSASALTAR, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.
En cap cas VENSASALTAR, S.L. es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.
Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, VENSASALTAR, S.L. no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

VENSASALTAR, S.L, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de VENSASALTAR, S.L.
L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.
VENSASALTAR, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Compres per internet

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/s entrada/s objecte de compra.

Els usuaris d’internet que accedeixin a la pàgina web del VENSASALTAR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes i que seguidament s’exposen.

Els preus de l’activitat varien en funció dels dies de la setmana, per tant els preus exposats como a preus base es poden veure alterats en la compra final un cop decidida la data en que es farà efectiva l’activitat. Es pot consultar la tarifa de preus a la pròpia web, en l’apartat TARIFES.

La data i l’hora seleccionades no podran canviar-se amb posterioritat a la compra, per tant cal assegurar correctament aquesta selecció durant el procés de compra.

El comprador rebrà via e-mail el comprovant de la compra un cop formalitzada que serà necessari mostrar el dia de l’activitat per rebre les etiquetes corresponents a la/les sessió/ns adquirides. NO S’ENVIARAN EN CAP CAS LES ETIQUETES PER AVANÇAT, EL MATEIX DIA DE L’ACTIVITAT ES RECOLLIRAN A LA RECEPCIÓ DEL LOCAL.

Per facilitar aquest procés de validació i entrega, es recomana arribar al centre uns minuts abans de l’inici de l’activitat.

No s’admetran canvis o devolucions, excepte en cas d’error per part de VENSASALTAR o si per alguna circumstància el centre ha de romandre tancat. En aquest sentit, el COMPRADOR no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en estar exclòs l’exercici del mateix en aquests casos. D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el COMPRADOR no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució ja que el subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esplai està exceptuat de tal dret.

En qualsevol supòsit de devolució, VENSASALTAR únicament reemborsarà l’import de l’entrada, no sent responsable de qualsevol altra despesa o cost, tals com, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

DRET DE DESISTIMENT: el COMPRADOR ha d’assegurar fefaentment abans de tramitar la reserva de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades adquirides un cop realitzada la compra. No poder assistir o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la devolució.

El COMPRADOR no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució que preveu l’article 44 de la Llei 47/2002 de 19 de desembre de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, a l’estar exclòs en l’article 45 b). Tampoc podrà ser exercit per l’usuari el dret de Resolució que preveu l’article 4 del R.D. 1906/1999, de 17 de desembre, a l’estar exclòs l’exercici del mateix en l’article 4.5.

No obstant l’anterior, quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular de la mateixa podrà sol·licitar l’anul·lació del càrrec a VENSASALTAR sempre que s’acrediti la prèvia presentació de denúncia per aquests fets.

La devolució de l’import de les compres s’ha de fer mitjançant reclamació per escrit, a la qual han d’adjuntar els documents (denúncia) que acreditin la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament.

9. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic vens@vensasaltar.cat